Arena Cinemas Netstal Wiggispark, Architekt: Hauri  Partner Architekten AG Netstal